საქართველოს რესურსები

საქართველოს პარლამენტი: http://www.parliament.ge/

საქართველოს პრეზიდენტი: http://www.president.gov.ge/ge/

შსს არქივი: http://archive.security.gov.ge/

საჯარო ბიბლიოთეკა: http://www.nplg.gov.ge/

ევროპის საბჭოს ელექტრონული ბიბლიოთეკა: http://www.coe.int/t/dgap/tbilisi/library/index_ge.asp

იუსტიციის სამინისტრო: http://www.justice.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=1

უზენაესი სასამართლოს გვერდი: http://www.supremecourt.ge/

საკონსტიტუციო სასამართლოს გვერდი: http://constcourt.ge/

სახალხო დამცველის გვერდი: http://ombudsman.ge/

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შესახებ: http://msajuli.ge/

ადამიანის უფლებათა დამცველი საერთაშორისო მექანიზმები

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/avalon.htm -პროექტი ავალონი იელის უნივერსიტეტი

http://www.religlaw.org/fdirectory.php – BYU’s რელიგიის თავისუფლების საინფორმაციო ბაზა

http://www.state.gov/g/drl/irf/ – აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის რელიგიის თავისუფლების მიმოხილვა

http://www.uscirf.gov/ – საერთაშორისო რელიგიის თავისუფლების კომისია აშშ

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/ – აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის ადამიანის უფლებათა ყოველწლიური მიმოხილვა

http://www.article19.org/ – ორგანიზაცია მე-19 მუხლი, გამოხატვის თავისუფლების რესურსები

http://www.amnesty.org/ – საერთაშორისო ამინისტია, პოლიტიკური უფლებების დაცვა

http://www.hrw.org/ – Human Rights Watch

სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკები

http://www.law.yale.edu/library/research/websites.asp – იელის სამართლის სკოლის ბიბლიოთეკა

http://www.usip.org/index.html – დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია, გააჩნია საინტეერსო ბიბლიოთეკა და ტერორიზმთან დაკავშირებული მასალების ციფრული კოლექცია library, digital collections  library catalog

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diana/index.html – პროექტი დიანა, მოიცავს ადმაიანის უფლებათა დოკუმენტაციის სრულ კოლექციას

www.icrc.org  – საერთაშორისო წითელი ჯვრის კომიტეტი, ჰუმანიტარული სამართლის რესურსები

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/review?OpenDocument – ჰუმანიტარული სამართლის ჟურნალი

www.ihlresearch.org – ჰუმანიტარული სამართლის მკვლევარი

ევროპის საბჭო

www.coe.int – ევროპის საბჭოს მთავარი გვერდი

http://conventions.coe.int/ – ევროპის საბჭოს ხელშეკრულებები

http://www.venice.coe.int/– ვენეციის კომისია

http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/1-ECRI/ – რასიზმისა და შეუწყნარებლობის ევროპული კომისია

http://www.coe.int/T/E/Human_rights/ – ადამიანის უფლებები ევროპის საბჭოში

http://www.coe.int/t/commissioner/default_EN.asp? – ადამიანის უფლებათა კომისარი

http://www.cpt.coe.int/en/about.htm – წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის პრევენციის და აკრძალვის კომიტეტი

www.echr.coe.int – ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-enადამიანის უფლებათა სასამართლოსელექტრონული ბაზა

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: