კონსპექტი – ცალმხრივი გარიგებები

ისეთ გარიგებებს , რომელთა ნამდვილობისათვის საკმარისია ერთი პირის მიერ ნების გამოვლენა სამოქალაქო სამართალში ეწოდება ცალმხვრივი გარიგებები. მიუხედავად იმისა, რომ ცალმხვრივი გარიგებები უფრო ნაკლებადაა გავრცელებული, ვიდრე ორმხვრივი ან მრავალმხვრივი , მაინც შესაძლებელია ასეთი გარიგებების სამი ჯგუფის გამოყოფა.
პირველ ჯგუფს განეკუთვნება ცალმხვრივი გარიგებები , რომლებიც მხოლოდ მოქმედ, ე.ი. ნების გამომვლენ პირს ეხებიან. მათ მაგალითად შეიძლება დავასახელოთ საკუთრების შეძენა ხანდაზმულობით.
ცალმხვრივი გარიგებების მეორე ჯგუფს შეადგენს გარიგებები, რომლებიც , მართალია, იურიდიულ ძალას იძენენ მხოლოდ ერთი პირის მიერ ნების გამოვლენის შედეგად, მაგრამ უფლებრივ, ქონებრივ ან სხვაგვარ უპირატესობას ანიჭებენ მესამე პირებს. ამის მაგალითია ანდერძი და მინდობილობის გაცემა.
არსებობს ცალმხვრივი გარიგებების ცალკე ჯგუფი, რომლის დროსაც გარიგება, მართალია, მესამე პირებს ეხება, მაგრამ შესაძლებელია მან სამართლებრივი ზიანი მოუტანოს მათ. ამიტომ ასეთი გარიგებების განხორციელების უფლებაპირს სპეციალურად კანონით ან წინასწარ დადებული ხელშეკრულებებით მიენიჭება. ამგვარი ცალმხვრივი გარიგებების მაგალითია ხელშეკრულების ცალმხვრივი შეწყვეტა.
ყველა ცალმხვრივი გარიგება, რომელიც ამა თუ იმ ფორმით იწვევს არსებული ურთიერთობის შეცვლას და ეხება მესამე პირთა შეცვლას და ეხება მესამე პირთა ინტერესებს, მოითხოვს ამ უკანასკნელთა მიღებას. ეს ეხება მაგალითად ხელშეკრულების ცალმხვრივად შეწყვეტას. წინააღმდეგ შემთხვევაში , გარიგება არ ჩაითვლება ნამდვილად და სამართლებრივ შედეგს არ წარმოშობს.

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: