კონსპექტი – ინტერესთა თანაფარდობა წარმომადგენლობისას

წარმომადგენლის მეშვეობით დადებული გარიგებისას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თავისებურება ინტერესთა სიმრავლეა. მასში , სულ ცოტა , სამი პირი მაინც მონაწილეობს: წარმომადგენელი, წარმოდგენილი პირი და მესამე პირი , რომელთანაც უნდა დადოს წარმომადგენელმა გარიგება. აქედან გამომდინარე , ამ გარიგებეში ბუნებრივად წარმოიშობა ინტერესთა თანაფარდობის საკითხი.
მესამე პირმა , რომელთანაც უშუალო ურთიერთობაში შედის , წარმომადგენელი, უნდა იცოდეს , თუ ვინ არის გარიგების მხარე, ე.ი. ვისთან დებს იგი გარიგებას. მესამე პირის ინტერესები მოითხოვს იმას, რომ მან ზუსტად იცოდეს , თუ ვისთან დებს გარიგებას.
არა მხოლოდ მესამე პირის , არამედ წარმოდგენილი პირის ინტერესების დაცვა ასევე მნიშვნელოვანია. თუკი წარმომადგენელი გადააჭარბებს თავის უფლებამოსილებეს , ამას შეიძლება მზიმე შედეგები მოჰყვეს წარმოდგენილი პირისათვის.
თუ კვაზიწარმომადგენელი წარმოდგენილი პირის სახით დებს გარიგებებს, მაშინ დაცვას მოითხოვს არა მხოლოდ წარმოდგენილი პირის , არამედ მესამე პირის ინტერესებიც. როცა წარმომადგენელი ამბობს , რომ ის სხვისი სახელით დებს გარიგებებს , მაშინ მესამე პირს აქვს იმის ვარაუდის საფუძველი, რომ მისი გარიგების მხარე არა წარმომადგენელია, არამედ წარმოდგენილი პირი. აქაც განამტკიცებს სამოქალაქო კოდექსი ნორმებს, რომელთა მიზანია მონაწილეთა ინტერესების დაცვა.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: