კონსპექტი – ინდივიდუალურ–სამართლებრივი აქტის ფორმალური და მატერიალური კანონიერება

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის ფორმალური კანონირება დაკავშირებულია ადმინისტრაციული აქტის გამოცემის პროცესთან და მოიტხოვს, რომ ის უფლებამოსული ორგანოს მიერ მისი გამოცემისათვის კანონით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული წარმოების სახის დაცვით და შესაბამისი ფორმით იქნეს გამოცემული: ა) უფლებამოსილება–ინდ.აქტი უნდა გამოიცეს საგნობრივად და ტერიტორიულად უფლებამოსილი ორგანოს მიერ; ბ) ადმინისტრაციული წარმოების სათანადო სახე– ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია გამოსცეს ინდ.აქტი მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით(თუ კანონი არ ითვალისწინებს კონკრეტულ შემთხვევაშო სხვა სახის ადმინისტრაციული წარმოების გამოყენების აუცილებლობას. გ) ინდ. აქტის ფორმა–ინდ.აქტი შეიძლება გამოიცეს წერილობითი ან ზეპირი ფორმით. ყოველი წერილობით გამოცემული ინდ. აქტი უნდა შეიცავდეს წერილობით დასაბუთებას. რაც შეეხება ინდ. აქტის მატერიალურ კანონიერებას, ეს დაკავშირებულია მის შინაასთან და მოითხოვს , რომ ადმინისტრაციულ აქტში ასახული კონკრეტული ურთიერთობის მოწესრიგება შეესაბამებოდეს მისი გამოცემის სამართლებრივ საფუძვლებს და არ ეწინააღმდეგებოდეს მოქმედ საკანონმდებლო აქტებს: ა) ინდ. აქტი უნდა შეესაბამებოდეს სამარტლის ნორმებს, რომელთა აღსრულებასაც ის ახდენს; ბ) ინდ. აქტის გამოცემის უფლებამოსილება გამომდინარეობს თვით ამ სამართლებრივი აქტიდან; გ) თუ ადმინისტრაციულ ორგანოს ინდ. აქტის გამოსაცემად გააჩნია მოქმედებისა და გადაწყვეტის თავისუფალი სივრცე, ის ვალდებულია შეარჩიოს ერთ–ერთი ის გადაწყვეტილება, რომლის მიღების უფლებაც მას კანონით აქვს მინიჭებული.დისკრეციული უფლებამოსილების გამოყენების მოტხოვნის უგულებელყოფა შედეგად იწვევს ადმინისტრაციული აქტის უკანონობას; დ) ინდ. აქტის გამოცემის პროცესში ყურადღება უნდა დაეთმოს მიზნისა და მის მისაღწევად გამოყენებული საშუალების თანაზომიერების დაცვას; ე) ინდ. აქტის შინაარსი უნდა იყოს ისე ნათლად ჩამოყალიბებული, რომ მის ადრესატს ცალსახად შეეძლოს იმის გაგება, თუ რას მოითხოვს მისგან აქტის გამომცემი ორგანო.

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: