კონსპექტი – საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოქმედების სფერო

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი აწესრიგებს საჯარო–სამართლებრივი უფლებამოსილებების განხორციელების პროცესს.ის ასევე განსაზღვრავს ადმინისტრაციული წარმოების ცნებას ამ კოდექსის მიზნებისტვის, და ამდენა, განსაზღვრავს კოდექსის მოქმედების სფეროს. სზაკ–ი განსაზღვრავს ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემის და აღსრულების, ადმინისტრაციული საჩივრის და განცხადების განხილვის, ადმინისტრაციული გარიგების მომზადების, დადებისა და შესრულების წესს. ადმინისტრაციული ორგანოს ცნების ქვეშ მოიაზრება ყველა სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო ან დაწესებულება, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (გარდა პოლიტიკური და რელიგიური გაერთიანებებისა), აგრეთვე ნებისმიერი სხვა პირი , რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე ასრულებს საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებას. აქ ყურადრება უნდა მიექცეს, იმას, რომ ამ განმარტების პირველი ნაწილი მოიცავს ადმინისტრაციულ ორგანოს ორგანიზაციული გაგებით, მეორე კი ეხება ფუნქციონალურ გაგებას, ანუ მნიშვნელობა ენიჭება იმას, თუ რა ფუნქციის განხორციელებასთან გვაქვს საქმე.

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: