კონსპექტი – ბრალდებულის სამართლებრივი მდგომარეობა

ბრალდებული წარმოადგენს სისხლის სამართლის პროცესის ცენტრალურ ფიგურას, რადგან სისხლისსამართლებრივი დევნა მის მიმართ წარმოებს და ამის შედეგად პროცესის სხვა მონაწილეებთან შედარებით ყველაზე დიდი ზიანი მის ინტერესებს ადგება. შესაბამისად, იგი ყველაზე მეტი პროცესუალური გარანტიებით სარგებლობს და განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს სისხლის სამართლის პროცესში.

როგორც ზემოთ აღინიშნა, დაუშვებელია სამართლებრივ სახელმწიფოში ბრალდებული იყოს მხოლოდ სახელმწიფო იძულების ობიექტი. იგი სახელმწიფო იძულების ობიექტია, რადგან მან უნდა ითმინოს მთელი რიგი საპროცესო იძულების ღონისძიებები საკუთარი ნებისა და სურვილის გარეშე (მაგალითად, წინასწარი პატიმრობა, სხეულიდან ნიმუშის აღება და ა.შ.). სამართლიანი პროცესის პრინციპის არსი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ბრალდებულს, როგორც პროცესის აქტიურ სუბიექტს უნდა გააჩნდეს თავისი კონსტიტუციური უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად ფართო შესაძლებლობები, რათა ზემოქმედება მოახდინოს პროცესის მინდინარეობასა და მის შედეგებზე. იგი არ წარმოადგენს ბრალდების პასიურ სამიზნეს. აქედან გამომდინარე, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა, რომელიც ეფუძნება სამართლიანი პროცესის პრინციპს, აღიარებს ბრალდებულს სამართალწარმოების აქტიურ მონაწილედ და ანიჭებს მას შესაბამის უფლებებს. კანონმდებელმა ბრალდებულის ძირითად უფლებებს თავი მოუყარა სსსკ-ის 38-ე და 39-ე მუხლებში, რომლის შესახებ ქვემოთ იქნება საუბარი.

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: